ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Overeenkomst, begroting, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Start Making Sense! gesloten overeenkomsten.
 2. Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar
  er desondanks eveneens schriftelijk mee instemt, dat Start Making Sense! een aanvang met het uitvoeren van
  de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Start Making Sense! pas nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Offertes en begrotingen zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene
  veranderingen in de werkzaamheden.
 4. Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij Start Making Sense! hiervan, onder vermelding van de namen van de andere bureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau dit is geweest.

2. De uitvoering van de overeenkomst

 1. Start Making Sense! zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Start Making Sense! opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien Start Making Sense! op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting een indicatieve strekking hebben. Start Making Sense! kan namens opdrachtgever offertes aanvragen.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Start Making Sense! mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 4. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan Start Making Sense!, voor risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
 5. Indien bij de uitvoering van de opdracht Start Making Sense! volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens opdrachtgever.
 6. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven, die de uitkomst zijn van de opdracht, te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Start Making Sense! dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 7. Een door Start Making Sense! opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de opdracht anders blijkt. Start Making Sense! is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim, nadat opdrachtgever Start Making Sense! bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
 8. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoren niet tot de opdracht van Start Making Sense!.
 9. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de (deel-) opdracht, schriftelijk aan Start Making Sense! te worden meegedeeld. In geval van gebreke vervalt het recht tot reclameren.

3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het auteursrecht, het merkrecht, naburig recht of een prestatie, die op één lijn staat met een recht van intellectuele eigendom, toe aan Start Making Sense!. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Start Making Sense! daartoe bevoegd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Start Making Sense! te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te [laten] vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Start Making Sense! in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De in het kader van de opdracht door Start Making Sense! tot stand gebrachte werktekeningen, maquettes, mallen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of elektronische bestanden, blijven haar eigendom ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Opdrachtgever is tot geheimhouding verplicht van alle door Start Making Sense! voortgebrachte offertes, concepten, werktekeningen, prototypes etc. en daarbij behorende bijlagen. Indien de daar in vermelde gegevens zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Start Making Sense! aan derden ter beschikking of ter inzage worden gegevens is opdrachtgever een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,00.

4. Gebruik en licentie

 1. Indien als gevolg van de werkzaamheden van Start Making Sense! rechten van intellectuele eigendom ontstaan op door of in opdracht van haar vervaardigde werken, dan zijn de rechten hierop uitsluitend voorbehouden aan Start Making Sense!. Onder deze rechten worden onder meer verstaan: auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, naburige rechten en de rechten op prestaties die hiermee op één lijn staan, zoals bijvoorbeeld: rechten op slogans en slagzinnen (voor zover die niet auteursrechtelijk beschermd zijn).
 2. Wanneer opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen voldoet ingevolge de overeenkomst met Start Making Sense!, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van bovengenoemde rechten van intellectuele eigendom, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemmingen. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Start Making Sense! te zijn gemaakt.
 3. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Start Making Sense! niet gerechtigd de onder lid 1. bedoelde rechten van intellectuele eigendom te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Start Making Sense!, zonder enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,00.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Start Making Sense! veranderingen in de voorlopige of definitieve werken van intellectuele eigendom aan te brengen.
 5. Start Making Sense! heeft de vrijheid om het voor opdrachtgever vervaardigde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, onder vermelding van de handels- en/of merknaam van opdrachtgever.

5. Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Start Making Sense! heeft de bevoegdheid haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Opdrachtgever verricht de aan Start Making Sense! verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de opdracht betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Start Making Sense! heeft verstrekt.
 4. Vanaf het moment dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of onvolledig nakomt of anderszins in gebreke is, is het opdrachtgever niet [langer] toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6. Honorarium

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Start Making Sense! voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien Start Making Sense! door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijk door Start Making Sense! gehanteerde honorariumtarieven.
 3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft Start Making Sense! na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een (register) accountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat overigens de Start Making Sense! enig recht verliest.

7. Looptijd, opzegging en ontbinding overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 2. Indien de duur van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van een duidelijk bepaald en vooraf omschreven doelstelling en er dus sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, is geen tussentijdse opzegging mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de overeenkomst door Start Making Sense! wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van Start Making Sense! redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 4. De schadevergoeding bedoeld in lid 3 van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Start Making Sense! op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het honorarium welk opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 5. Zowel Start Making Sense! als opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij.
 6. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet (langer) toegestaan hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Start Making Sense! is niet aansprakelijk voor fouten, die zij maakt bij uitvoering van de opdracht, tenzij deze zijn veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.
 2. Start Making Sense! kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  i. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
  ii. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  iii. fouten van door/namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
  iv. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  v. fouten in door Start Making Sense! vervaardigde werken of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 5.zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
  vi. schade, die voortvloeit uit adviezen die Start Making Sense! aan opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht heeft gegeven;
  vii. downtime of andere mogelijke vormen van onbereikbaarheid of gebreken van door Start Making Sense! geheel of gedeeltelijk ontworpen websites of andere applicaties, om welke reden dan ook.
 3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Start Making Sense!, is haar aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag van 1000,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 5. Opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan Start Making Sense! niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 6. Na het voltooien van de opdracht heeft noch Start Making Sense!, noch opdrachtgever jegens de ander een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9. Garanties en vrijwaringen

 1. Start Making Sense! garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken
 2. Opdrachtgever vrijwaart Start Making Sense! of door haar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Start Making Sense! voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Overige bepalingen

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Start Making Sense! gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of bij vooraf schriftelijke toestemming van Start Making Sense!.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Het is partijen gedurende de opdracht en één jaar na het rechtsgeldig eindigen daarvan, verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij werknemers of freelancers van elkaar in dienst te nemen of opdrachten te geven.
 4. Op de overeenkomst tussen Start Making Sense! en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website vanStart Making Sense! en maken integraal onderdeel uit van alle offertes, opdrachtbevestigingen, [elektronische] correspondentie en facturen.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend beschikbaar in het Nederlands en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.